DOPORUČENÉ tituly: CD "Drones (2015) / Muse"
Nápověda

Obchodní podmínky VLTAVA.CZ

Základní údaje

Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Sídlo společnosti: 
Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín
IČO: 49973053
DIČ: CZ49973053

Datová schránka: wecukem
Zapsána: u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 13723

Telefonní kontakt: +420 532 302 532
e-mail: 
info@vltava.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vltava.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 13723, se sídlem Zlín, Prštné-Kútiky 637, IČO: 499 73 053. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

Vltava.cz patří mezi nejstarší provozovatele internetových obchodů v České republice a patří do skupiny HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Obchod byl založen již v roce 1996. V obchodě Vltava.cz nakupuje více než 225.000 registrovaných zákazníků, kteří si zde mohou vybírat z nabídky více jak 100 000 položek zboží, v kategorii „Knihy“ a „Hudba“. Kategorii „Hudba“ provozujeme společně s naším partnerem, společností TONIS distribuce, s.r.o., Smetanova 526, 739 61 Třinec-Staré Město. Kategorii „Knihy“ provozujeme společně s naším partnerem, společností Neoluxor, s.r.o., Praha 1, Na Poříčí 25/1067. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. vystupuje jako zprostředkovatel uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Společnost nepřebírá odpovědnost za vady zboží ani za jiné porušení kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Smluvní vztah v případě nákupu z kategorie Hudba vzniká mezi zákazníkem a společností TÓNIS distribuce s.r.o., Smetanova 526 739 61 Třinec-Staré Město, IČ 253 81 814, DIČ: CZ 253 81 814, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17071. Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.

Smluvní vztah v případě nákupu z kategorie Knihy vzniká mezi zákazníkem a společností NEOLUXOR, s.r.o., Praha 1, Na Poříčí 25/1067, IČ 625 77 620, DIČ: CZ 625 77 620, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32816. Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem. V případě nákupu z kategorie Hudba je prodávajícím společnost TONIS distribuce s. r.o. a v případě nákupu z kategorie Knihy je prodávajícím společnost NEOLUXOR s.r.o.

Zprostředkovatel – je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., která je provozovatelem tohoto internetového obchodu a zprostředkuje uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím  - podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku).

Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího ve formátu PDF. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

Evidence tržeb - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Dodání zboží a platba

A. Dopravné a způsob platby v kategorii Knihy

Prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (DPD nebo Česká pošta), kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.

Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce:

-       DPD: DPD Private – běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího.

-       Česká pošta: Balík do ruky – běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši:

-       Česká pošta: 99,- Kč

-       DPD: 115,- Kč

Poštovné je zdarma při nákupu nad 850 Kč.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

-          Rezervace zboží – osobní odběr: Prostřednictvím internetového obchodu si též může kupující vybrat zboží a rezervovat si je prostřednictvím internetového formuláře za účelem jeho nákupu v některé z kamenných provozoven prodávajícího. Potvrzením rezervace se prodávající zaváže, že vybrané zboží bude prodávajícímu k dispozici k zakoupení v příslušné provozovně prodávajícího po dobu 5 dní ode dne potvrzení rezervace. Prodávající může rezervované zboží zakoupit v příslušné provozovně od okamžiku, kdy mu dojde potvrzení rezervace. V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, potvrdí rezervaci zboží standardně do 24 hodin od okamžiku odeslání požadavku na rezervaci zboží. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je poté uzavřena při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, na takovou koupi zboží se nevztahují obchodní podmínky internetového obchodu. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.


B. Dopravné a způsob platby v kategorii Hudba

ČESKÁ POŠTA:

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty (přepravní náklady činí 83 Kč, dobírka 36 Kč). Při objednávce nad 1.500,- Kč je dopravné ZDARMA. Pokud máme vámi objednané zboží skladem, odesíláme jej v den objednání (při objednání v pracovní den do 12 hod) nebo nejpozději následující pracovní den. Za opětovné zaslání účtujeme poštovné 83 Kč. O odeslání zásilky vás budeme informovat.

Balík do ruky: Česká pošta doručuje obvykle již druhý pracovní den. Pokud nebudete zastiženi doma, obdržíte od České pošty oznámení o uložené zásilce.

Balík na poštu: k vyzvednutí na pobočce České pošty obvykle již druhý pracovní den.

GEIS:

Doručení na adresu: Zboží zasíláme po České republice prostřednictvím zásilkové společnosti GEIS. Doručení obvykle následující den po odeslání. Přepravní náklady činí 89,- Kč, dobírka 20,- Kč. Při objednávce nad 1500,- Kč je doprava ZDARMA.

GEIS POINT:

Doručení na odběrné místo GEIS Point. Zboží zasíláme po České republice prostřednictvím zásilkové společnosti GEIS. Doručení obvykle následující den po odeslání. Přepravní náklady činí 65,- Kč, dobírka 20,- Kč. Při objednávce nad 1500,- Kč je doprava ZDARMA.

 

Dobírka

Nejběžněji používaná platební metoda. České poště uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.

Platba bankovním převodem

Při volbě platby bankovním převodem si vytiskněte zálohovou fakturu přímo z našich stránek - je na ní uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol, který bude vaši platbu identifikovat. Zboží bude expedováno po připsání příslušné částky na účet.

FIO banka CZ, účet: 2500089282/2010

DODÁNÍ ZBOŽÍ NA SLOVENSKO:

Při zasílání do Slovenské republiky Vám bude k hodnotě zboží v objednávce připočítán poplatek 260,- Kč za poštovné.

Podmínkou je platba předem. Zboží na dobírku NELZE zaslat.

S odesláním platby vždy vyčkejte do doby, až Vám zašleme informaci, že je Vaše objednávka zkompletována a připravena k expedici. Zároveň Vám oznámíme výši platby v EUR podle aktuálního kurzu ČSOB (valuty-nákup).

PRO PLATBY ZE SLOVENSKA:

FIO banka SK, účet: 2700089279/8330

Platbu provádějte v EUR až po obdržení informace od nás, že Vaše objednávka je připravena k expedici.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

·         Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. 

·         Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

·         V případě nákupu z kategorie „Hudba“ odešlete prosím mailem vyplněný formulář na expedice@tony.cz a následně vytištěný formulář přibalte ke zboží.

·         Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu TONIS distribuce s.r.o., Smetanova 526, 739 61 Třinec-Staré Město , a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, tj. okamžiku odeslání emailu.

·         V případě nákupu z kategorie „Knihy“ odešlete prosím mailem vyplněný formulář na reklamace@neoluxor.cz a následně vytištěný formulář přibalte ke zboží. 

·         Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu Neoluxor, s.r.o., Václavské náměstí 41, 110 00, Praha 1, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

·         Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

·         Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

·         Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.

·         Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

·         Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

·         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

·         Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

·         o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy 

·         o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy 

·         o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele 

·         o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu 

·         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím 

·         o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů 

·         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 

·         o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal 

·         o dodávce novin, periodik nebo časopisů 

·         o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu 

·         uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby 

·         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím online platební metody (platební karta online nebo PayU) a dojde ke zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky zákazníkovi zpět stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

6. Práva z vadného plnění a záruka

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

7. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. 

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

·         právo na bezplatnou opravu zboží 

·         právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat. 

·         Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

·         Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

8. Reklamace (Práva z vadného plnění)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Místo uplatnění reklamace v případě nákupu z kategorie Knihy:

Neoluxor, s.r.o.

Neoluxor - reklamace

Václavské náměstí 41, 110 00, Praha 1

tel.: 296 110 370

e-mail: reklamace@neoluxor.cz

 

Místo pro uplatnění reklamace v případě nákupu z kategorie Hudba:

e-mailem na adresu - expedice@tony.cz

telefonicky na tel.č. 558 / 337 155

faxem na tel.č. 558 / 337 142

 

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

9. Ochrana osobních dat

Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. jako provozovatel tohoto internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je 00004855) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Tento internetový obchod je členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Tím se zavazuje k dodržování všech pravidel, které APEK stanovuje. Jedním z nich je i dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

·         Jméno a příjmení 

·         Adresu pro fakturaci a dodání zboží

·         Telefonické spojení 

·         Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

·         Název společnosti (obchodní firma)

·         Adresu pro fakturaci a dodání zboží 

·         IČO, DIČ 

·         Telefonické spojení 

·         Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Nákupem v tomto internetovém obchodě dáváte souhlas s tím, že Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

·         zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@vltava.cz

·         zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@vltava.cz nebo požadavkem na zákaznické lince internetového obchodu +420 532 302 532.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@vltava.cz O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasím, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

Zasílání obchodních sdělení formou emailu

·         Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

·         Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

·         Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@vltava.cz s žádostí o vyřazení.

·         Přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

10. Spotřebitelské akce

V případě, že se kupující účastní spotřebitelské akce, ať již samotným nákupem, ke kterému dostává dárek či další produkt za zvýhodněnou cenu, souhlasí s podmínkami této akce, které jsou vždy viditelným způsobem prezentovány v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že v případě, že není plně svéprávný, zanikne mu nárok na vydání dárku či dalšího produktu za zvýhodněnou cenu (tedy nebude uzavřena kupní smlouva ohledně dalšího zvýhodněného produktu), jestliže je takovým dárkem či dalším produktem za zvýhodněnou cenu alkoholický nápoj, tabákový výrobek a jiný obdobný výrobek, popř. výrobek nebo produkt, který není vhodný pro osoby mladší 18 let.

c) HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Ochrana osobních dat - Obchodní podmínky a Doprava - Tel:
532 302 532 & Email:
info@vltava.cz
Vltava.cz - Čtěte, zaposlouchtjte se a objevujte
Powered by SmartShop.